Privacy Policy

Identificatie van de site en van de verantwoordelijke organisatie

De moderne technologieën van informatie en communicatie spelen een fundamentele rol bij de activiteiten van een organisatie zoals de Orde van Vlaamse Balies. Onze hoofdactiviteit is de vertegenwoordiging van de Vlaamse advocatuur ende behartiging van de belangen van de rechtzoekende.
De Orde van Vlaamse Balies verbindt er zich toe nauwgezet de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer: www.privacycommission.be .

Toelating tot anonieme toegang en aanvaarding van ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer

U kan toegang hebben tot onze welkomstpagina en onze site raadplegen zonder ons persoonsgegevens mee te delen.
Door gebruik te maken van onze site verklaart u uitdrukkelijk het beleid van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het respecteren van de persoonlijke levenssfeer te aanvaarden en u stemt ermee in dat wij de gegevens, die op u betrekking hebben, inzamelen en verwerken volgens de modaliteiten en principes die in Privacywet worden beschreven.

Diensten en interactiviteit van onze website

www.legaltechcongres2018.be laat voorlopig niet toe dat bezoekers onder elkaar communiceren of informatie publiceren die toegankelijk is voor andere internetters.

Alle informatie en berichten die verband houden met de activiteiten van de Orde van Vlaamse Balies kan u steeds terugvinden via de homepagina en het menu.

Automatische inzameling van informatie

Zoals tijdens elk bezoek aan een Internetsite, wordt volgende informatie ingezameld:

Wij zamelen deze gegevens enkel in met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en wij brengen ze niet in verband met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

Cookies

www.legaltechcongres2018.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren.

Ingezamelde gegevens en precisering van de doeleinden

Wij zamelen uw persoonsgegevens in indien u ons vrijwillig uw gegevens verschaft. Wij kunnen ook informatie inzamelen die op u betrekking heeft en die voortkomt uit andere bronnen (publieke organismen of privé-organisaties die uw persoonsgegevens verwerken en het recht hebben om deze aan derden over te maken).

De gegevens die wij inzamelen wanneer u gebruik maakt van onze site, zijn enkel deze die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens en overeenstemmen met het doeleinde waarvoor u ze ons heeft toevertrouwd. Geen enkel gevoelig gegeven zal u worden gevraagd noch ingezameld door middel van andere database.

Onderhavig beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer kan geen aanleiding geven tot het inperken van de rechten waarover de Orde van Vlaamse Balies zou kunnen beschikken jegens een fysieke persoon ingevolge een overeenkomst of andere wetgeving.

Verspreiding van gegevens aan derden

Wij verspreiden uw persoonsgegevens aan onze leden in het kader van de stageaanbiedingen voor functies die beantwoorden aan uw wensen en bekwaamheden en dit uitsluitend naargelang de voorkeuren die u ons heeft meegedeeld. U wordt evenwel niet steeds voorafgaandelijk verwittigd voor elke individuele verspreiding van uw gegevens, gedaan in het kader van stageaanbiedingen.

U heeft op elk ogenblik het recht te verzaken aan de ontvangst van aanbiedingen vanwege deze stageaanbieders:

Wij behouden ons het recht voor om de persoonsgegevens over te maken op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit krachtens de wet.

Duur van de bewaring van de gegevens

De ingezamelde gegevens worden bewaard voor een periode van 90 dagen, behoudens wanneer anders bepaald of wanneer toestemming wordt verkregen de gegevens voor een langere periode te bewaren, nadien worden de gegevens gearchiveerd.

Uw profiel zal worden verwijderd van onze stageaanbiedingdatabase:

Enkel die gegevens worden bewaard waarvoor de wet aan de Orde van Vlaamse Balies oplegt om ze te bewaren ingevolge haar wettelijke opdracht en dit uitsluitend gedurende de duur die wordt bepaald door de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Onze site en onze Orde beantwoordt aan een beleid, regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

De Orde van Vlaamse Balies zal:

Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, zal de Orde van Vlaamse Balies:

Toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Orde van Vlaamse Balies

Door een schrijven te zenden aan de hierboven vermelde contactpersoon, kan u ons vragen of wij over persoonlijke informatie beschikken die op u betrekking heeft. Wij zullen u om een bewijs van uw identiteit vragen (kopie van de identiteitskaart of het paspoort of aanmelding met eID-kaartlezer) om zeker te zijn dat uw persoonsgegevens worden gerespecteerd en deze niet worden verzonden aan derden. Wij zullen één enkele vraag per jaar en per persoon aanvaarden. Binnen de twee maanden na uw vraag zal de informatie, die op u betrekking heeft en waarover wij beschikken, of een bericht waarin wordt gepreciseerd dat wij geen informatie over u hebben, u worden verzonden zonder kosten. U heeft de mogelijkheid om de gegevens waarover wij beschikken te betwisten en deze te doen uitwissen, verbeteren, wijzigen of vervolledigen.

Contactpunten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor elke vraag of probleem in verband met ons beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve de contactpersoon te contacteren wiens coördinaten vermeld staan hierboven.
Indien ons antwoord u geen voldoening zou verschaffen, kan u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren. U vindt alle coördinaten van de Commissie op haar site www.privacycommission.be en de Orde van Vlaamse Balies heeft bij de Commissie de noodzakelijke verklaringen afgelegd.

Alvorens www.legaltechcongres2018.be te kunnen gebruiken, dient u kennis te nemen van de disclaimer en alle voorwaarden te aanvaarden.